Богослужба (12.11.2023) Плевен, Бугарија

Богослужба (12.11.2023) Плевен, Бугарија

Исцелување во Плевен!Каде што се шири Благата Вест таму допира Божјата Благодат која исцелува.Епископ Константин Кајшаров од Христијанска Црква Блага Вест во РМ,…